لوله های نانو پوشش دار ضدخوردگی

 

یکی از مهمترین عوامل تخریب تجهیزات صنعتی به ویژه خطوط انتقال نفت و گاز، پدیده ی خوردگی است که به عنوان یکی از زیان بارترین آفت های صنایع مطرح است.

از ویژگی های مهم نانو پوشش ها میتوان به بهبودخواص خوردگی، کاهش نفوذ پذیری اکسیژن و بخار آب، بهبود خواص مکانیکی و بهبود سطح کار فلز اشاره نمود.